Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- & AANNEMINGSVOORWAARDEN

VAN DER ZEE B.V.

1. Algemeen:

1.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe dan ook genaamd. (Onverminderd met het bepaalde in Artikel 3.) Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Indien ook de opdrachtgever naar zijn  algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing en vervalt. Dit is alleen anders indien en voor zover toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen:

2.1 Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als vrijblijvende uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.  Onze offertes hebben een maximale geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Aan calculaties kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Bestellingen door de wederpartij kunnen alleen schriftelijk, per fax of e-mail worden gedaan. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor een juiste opgave van de afmetingen van de kozijnen/deuren.

3. Totstandkoming Overeenkomst:

3.1 Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij, aan ons gegeven order schriftelijk aanvaarden.

3.2 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop een schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever en ons is ondertekend.

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.4 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk achten, voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.5 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

3.6 Met uitzondering van een mondelinge (telefonische) opdracht, zal er een factuur verzonden worden naar opdrachtgever. Wanneer er binnen 3 dagen niet wordt bezwaard/gereageerd op dit factuur, is de opdracht definitief en hoeft het niet per se schriftelijk ondertekend te worden.

4. Prijzen en Betalingen:

4.1 De door ons te berekenen prijzen zijn allemaal in euro’s en zijn exclusief B.T.W.

4.2 Levering vindt plaats onder voorbehoud van eventuele prijscorrecties en/of regeringsmaatregelen.

4.3 Bij bedragen vanaf 800,- geldt er een betaling in 3 termijnen:

 • 1e termijn: 50% van de totale som inclusief B.T.W. bij plaatsen van de opdracht. (aanbetaling)
 • 2e termijn: 30% van de totale som inclusief B.T.W. bij starten van het werk.
 • 3e termijn: 20% van de totale som inclusief B.T.W. bij oplevering.

4.4 Bij lagere factuurbedragen geldt er een betaling in 2 termijnen, namelijk 50% bij opdracht en 50% bij oplevering.

4.5  Contante betalingen, inclusief B.T.W., dient voor levering te geschieden.

4.6 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Van der Zee verrekening van meerwerk onverlet.

4.7 Afwijkende betalingsvoorwaarden gelden uitsluitend, indien schriftelijk overeengekomen.

4.8 De wederpartij, die op de veertiende dag na vervaldatum nog niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf voormelde veertiende dag tot aan het tijdstip der algemene voldoening. De rentevoet is die der wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.

4.9 Bij niet betaling door wederpartij is Van der Zee gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten of te annuleren.

4.10 De wederpartij die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan Van der Zee alle kosten gemaakt tot de inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn inbegrepen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,-.

 5.  Levering en Risico’s:

5.1 Levering geschiedt op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Vervoer naar de plaats van bestemming vindt plaats voor rekening en risico van Van der Zee, tenzij anders bepaald    wordt, terwijl opslag na levering voor rekening en risico van de wederpartij is.

5.2 Voor de levering naar de plaats van bestemming worden leveringskosten berekend door Van der Zee. Bestellingen kunnen in overleg af fabriek afgehaald worden. Vervoer naar de plaats van bestemming vindt dan plaats voor rekening en risico van de wederpartij.

5.3 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Van der Zee te zijner keuze, dit deel leveren of wachten tot de gehele bestelling klaar is. In het eerste geval moet de waarde van de elementen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, conform de betalingsvoorwaarden worden voldaan.

5.4 De wederpartij is verplicht de geleverde elementen bij aankomst te controleren op transportschade en zichtbare fouten, waaronder ook glasbreuk valt. De wederpartij moet de fouten op de pakbon laten noteren. Door ondertekening van de vrachtbescheiden wordt de levering als volledig en zonder zichtbare fouten beschouwd. Reclamaties worden naderhand dan ook niet geaccepteerd.

5.5 De in de bevestiging en overeenkomst genoemde leveringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak dan ook zal de wederpartij nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

5.6 Bij de overeengekomen levertijd, of tijd waarbinnen de montage zou worden verricht, geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorzieningen en aanhouding der levertijd door onze leveranciers.

6. Overmacht:

6.1 Indien Van der Zee door overmacht verhinderd zal zijn te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de bestelling, voor zover nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

6.2 Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen, milieurampen, watersnood, waardoor het voor Van der Zee redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

7. Eigendomsvoorbehoud:

7.1 Alle door ons geleverde goederen blijven tot op  het moment van volledige betaling van al onze vorderingen uit welke hoofde dan ook op de wederpartij, daaronder tevens begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, (en in geval er in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment vereffening van het eventueel ten laste van wederpartij komende saldo) ons eigendom.

7.2 In gevallen zoals faillissement en overlijden van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het reeds eventueel betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

7.3 Tot zekerheid voor de nakoming van onze vorderingen kunnen wij te allen tijde van een afnemer of opdrachtgever verlangen dat deze naar ons oordeel genoegzame zekerheid, met name een bankgarantie verstrekt. Indien aan dit verzoek niet binnen drie dagen door de opdrachtgever of afnemer is voldaan, is hij in gebreke en zullen wij de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kunnen inroepen.

8. Levertijd:

8.1 De levertijd is gemiddeld vier tot zes weken na de bevestiging (dit hangt af van de soort profiel)  van de opdracht en ontvangst van de aanbetaling. Spoedbestellingen zijn in overleg mogelijk.

8.2 Wegens eventuele overschrijding van de levertijd kan de wederpartij de bestelling niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

9. Garantiebepalingen:

9.1 Op weer- en ouderdomsbestendigheid van de kunststof profielen hanteert Van der Zee de door de leverancier gehanteerde garantieperioden van 10 jaar op gehele product en assortiment van de basiskleuren, tenzij in deze garantiebepalingen anders is aangegeven. Voor alle overige RAL kleuren buiten de basiskleuren geldt een garantieperiode van 5 jaar.

9.2 Voor glas geldt een garantieperiode van 10 jaar.

9.3 Voor hang- & sluitwerk en het verrichte arbeid geldt een garantieperiode van 2 jaar.

9.4 Gemeentelijke precariorechten en transportkosten zijn niet inbegrepen.

9.5 Indien schriftelijk een garantie is overeengekomen voor (onderdelen van) de af te leveren zaken, of (onderdelen daarvan) de te verrichten werkzaamheden, betekent dit dat:

 • Van der Zee zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken of gebrekkige uitvoeringen te vervangen of te herstellen, een en ander steeds ter vrije keuze van reparatie of herstel door Van der  Zee.
 • Garantie geldt vanaf het moment van aflevering van een zaak of het gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de opdrachtgever aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Zee door opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of de verrichtte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden worden verricht.

9.6 Niet onder garantie vallen:

 • Onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door koper/opdrachtgever.
 • Het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften.
 • Gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil, zoals brand, waterschade, aardbeving, etc.
 • De plaatsing van de elementen.
 • Schade veroorzaakt door water in de sponning.
 • Schade veroorzaakt door onjuiste montage door derden.
 • Mechanische en thermische breuk.
 • Barometrische invloeden.
 • Dé- en hermonteren van eventueel nieuw geleverde kozijnen.
 • Schade veroorzaakt door gebruik van verkeerde schoonmaakmiddelen.

9.7 Wanneer de wederpartij niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, geldt over de totale levering geen garantie in welke vorm dan ook.

10. Vergunningen:

10.1 Indien voor het plaatsen van de bij Van der Zee gekochte producten vergunningen nodig zijn, is het risico voor het niet verkrijgen van de vergunning voor opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de benodigde vergunning is nimmer reden om de overeenkomst niet gestand te hoeven doen.

10.2 Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

10.3 Ook de wettelijke percentage voor ingediende aanvragen voor het verlenen van een vergunning, maar ingetrokken opdracht door opdrachtgever, komt geheel voor rekening van de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid:

11.1 Van der Zee is niet aansprakelijk voor betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. (Door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen) Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade aan behang, schilderwerk, binnenafwerking en metselwerk van het pand tijdens uitvoering van de overeenkomst geleden door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of door derden. Van der Zee heeft de inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren.

12. Geschillen:

12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwen worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse Recht bevoegd voor het gebied waarbinnen wij gevestigd zijn. Onverminderd onze bevoegdheid de opdrachtgever/afnemer aan te spreken voor de Rechter die volgens de wettelijke bevoegdheidsregels bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

13. Slotbepalingen:

13.1 Van der Zee is gerechtigd haar algemene  voorwaarden te wijzigen. Nieuwe verkoop-, leverings- & aannemingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de wederpartij   daarvan in kennis wordt gesteld.